Brodce: Politická hygiena aneb Kdo si vlastně myje ruce?

autoři: Václav Bálek, Jaromír Bláha, Romana Bodorová, Jana Vlnasová

Tímto reagujeme na článek našich bývalých koaličních kolegů (zastupitelů Adama Böhma, Daniela Flígra, Dagmar Mášové, Pavla Svobody, Jitky Urbanové, Tomáše Vokurky) zveřejněný v minulém vydání Dobříšských listů 7–8/2022.

Územní studie brodce

Naprosto odmítáme nařčení, že jsme zdržovali a blokovali zpracování územní studie Brodce. Vzhledem k tomu, že výstavbu rodinných domů v Brodcích považujeme za nevhodnou, nedoporučovali jsme pořízení územní studie, dokud nebude posouzeno omezení zastavitelnosti pozemků v Brodcích komplexně. Byla to jedna z variant, kterou připouštělo právní posouzení možných rizik souvisejících s výstavbou v lokalitě Brodce (ze dne 15. 4. 2021), které si nechalo vypracovat vedení města. Na tomto základě jsme požadovali nejprve shromáždit všechny relevantní podklady a argumenty pro jednotlivá řešení, a následně vyhodnotit konkrétní rizika včetně případných náhrad ve výši nákladů na koupi pozemků za změnu v území Brodců na pozemcích soukromých vlastníků (které dle sdělení starosty při jednáních někteří nabídli). Také jsme požadovali vyčíslení všech nákladů souvisejících se zasíťováním území včetně rozšíření a obnovy ulice Brodecké, opravy mostu, vybudování chodníků apod., aby bylo možné jednat s potencionálními staviteli o nákladech, které by měli investovat do vybudování infrastruktury před samotnou výstavbou, neboť jsme odmítali, stejně jako již někteří zastupitelé v minulosti, aby se město za stávající finanční situace podílelo na zhodnocování soukromé výstavby v odloučené lokalitě.

Jelikož územní studie nemá právní závaznost, navrhovali jsme pak pořídit pro území Brodců regulační plán, který prochází veřejným připomínkováním a je závazný pro rozhodování v území jak pro stavební úřad, tak pro budoucí stavebníky. Z tohoto požadavku jsme následně během koaličních jednání ustoupili, aby bylo možné dojít k dohodě, že pozemky ve vlastnictví města na území Brodců zůstanou ve změně č. 3 územního plánu nezastavitelné, což chtěli zvrátit jmenovaní koaliční zastupitelé a část zastupitelů PRO Dobříš. Pořízení územní studie Brodce pak mělo respektovat parametry dohody ze smírčího řízení o tom, že pozemky v lokalitě Brodců zůstanou nezastavitelné v rozsahu plochy, jejímž vlastníkem je město Dobříš. Bohužel se tak nestalo.


Výkup pozemků

Naprosto odmítáme tvrzení a zastrašování občanů, že jsme prosazovali vykoupení pozemků v Brodcích od stávajících soukromých vlastníků za stovky milionů korun. V rámci výše uvedeného posouzení komplexního řešení starosta města s pomocí městského úřadu prověřil nabývací tituly k jednotlivým pozemkům v Brodcích, aby bylo možné odhadnout výši případných soudních náhrad za pozemky od soukromých vlastníků s ohledem na dobu a způsob jimi nabytých pozemků. Následně byla tato varianta v rámci diskuse vyhodnocena jako zjevně příliš nákladná, byť i v minimální variantě dle cenové hladiny z nabývacích titulů. Proto se o této variantě dále nejednalo.


Obstrukce – legální, byť námi neprosazovaná možnost

Dočasnou regulaci aktuálního nátlaku na urychlení výstavby v Brodcích popsalo právní stanovisko jako legální možnost formou „obstrukce“ – nepovolení zasíťování vodovodními a kanalizačními přípojkami přes pozemky města. Využití této možnosti se diskutovalo a zvažovalo jako dočasné řešení, alespoň do doby, kdy dle platného územního plánu budou z velké většiny zastavěny jmenované prioritní rozvojové lokality a bude vyjasněno, jaké další náklady související se zástavbou Brodců a v jaké výši kdo bude hradit. Tento názor vůbec nebyl ojedinělý v rámci koalice. Přestože jsme se shodli, že takový postup je dlouhodobě nekoncepční, byla ale shoda na tom, že povolení k zasíťování Brodců prozatím toto vedení města nevydá. Tato dohoda však byla nakonec porušena vedením města, když schválilo výstavbu kanalizace k pozemku parc. č. 1896/118 a parc. č. 1896/20.

Kanalizace jako ochrana přírody?

Schválené vybudování kanalizace do oblasti Brodců, byť na náklady soukromého investora, především v této chvíli vytváří podmínky pro urychlení začátku jeho výstavby rodinného domu v Brodcích. Dlouhodobě ani aktuálně nám není známé žádné řízení vodoprávního úřadu či odboru životního prostředí ohledně znečištění přírody v Brodcích. Pokud v obci není napojení nemovitosti na obecní kanalizaci sloužící veřejné potřebě technicky možné či ekonomicky únosné, mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí zařízení určených pro individuální čištění odpadních vod.


Kdo si myje ruce?

Vypovězení koaliční smlouvy bylo na stole již v březnu 2021, tedy osmnáct měsíců před volbami. Tehdy jsme na koaličních jednáních vyvinuli maximální úsilí, abychom předešli rozpadu koalice. Na konci dubna 2021 jsme však již byli nuceni okolnostmi vyvolat smírčí řízení, které ve výsledné dohodě potvrdilo parametry koaliční smlouvy – tj. nezastavitelnost městských pozemků v lokalitě Brodce, aniž by bylo nutné využít institut místního referenda, které již na smírčím řízení odmítali zastupitelé ODS. Bohužel i dohodu ze smírčího řízení začali ignorovat koaliční partneři ODS a část kolegů z PRO Dobříš v čele se starostou Pavlem Svobodou na počátku tohoto roku. Nenaplnění dohody ze smírčího řízení bylo přirozeným důvodem k úvaze o vypovězení koaliční smlouvy, přesto jsme se ještě pokusili o udržení koalice. Poslední záchranou byl návrh referenda k otázce ne/zastavitelnosti městských pozemků v Brodcích, jehož vyhlášení jsme navrhli na zasedání zastupitelstva a zároveň deklarovali, že budeme respektovat jakýkoli výsledek referenda. Opět, koaliční partneři z ODS a také Pavel Svoboda, Dagmar Mášová a Daniel Flígr nepřipustili konání referenda. Více již v této věci udělat nemůžeme. Není možné setrvávat v koalici s partnery, pro které dodržování dohod a daného slova nemá evidentně žádnou hodnotu a zřejmě nemohou pochopit, že pro nás jsou tyto hodnoty zásadní a jejich popírání znemožňuje další spolupráci, a je zcela jedno, jestli je to tři roky, tři měsíce či tři dny před volbami. Čtenář ať si udělá názor sám.
Za ostatními společnými rozhodnutími ve prospěch města Dobříše, které jsme s koaličními partnery učinili a pro které jsme v zastupitelstvu hlasovali, si i nadále stojíme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *