Bc. Jana Vlnasová

kandidátka č. 1
47 let, manažerka, koordinátorka
od 1. listopadu 2018 starostka města Dobříše

V Dobříši žije od roku 2010. Od roku 2016 ve svém volném čase aktivně vystupuje v dobříšské politice z pozice řadového občana.

Jejím nejúspěšnějším počinem byla organizace petice  proti zástavbě Dukelského náměstí v roce 2016, která vedla k tomu, že náměstí nebude zastavěno.

Následně se na ni začali obracet občané Dobříše s žádostí o pomoc proti postupu rady města a jejím dalším záměrům směřujícím k zástavbě Dobříše a to jak v klidové zóně Brodců, tak na kvalitní půdě v lokalitě Úvozová a Ke Bzdince.

V dubnu 2017 na veřejném jednání zastupitelstva rozkryla manipulaci stávající rady města s Koncepcí územního rozvoje a změnou pořadí pro pořizování územních studií. V této souvislosti upozornila na nepravdy v prohlášeních Radka Vystyda (TOP 09). To vedlo k návrhu na odvolání Radka Vystyda z pozice pověřeného zastupitele pro územní plánování. Mezi zastupiteli se však pro tento krok nenašel dostatečný počet hlasů.

Na veřejných jednáních zastupitelstva hájila oprávněné zájmy občanů, kteří nesouhlasí se zástavbou kvalitní půdy chráněné zákonem v lokalitě Úvozová a Ke Bzdince. Zpracovala rozsáhlý rozbor situace, který předložila zastupitelům, v němž popsala rozpor pořizování územní studie s etapizací územního plánu. Nechala zpracovat navazující právní posudky. Podala stížnost na úřad územního plánování z důvodu závadného postupu správního orgánu při pořizování a schvalování územní studie Úvozová a Ke Bzdince.

Připomínkovala návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Dobříš za období od května 2014 do října 2017, kde opakovaně upozorňovala na závady a chybné závěry; její trpělivost vedla k tomu, že nakonec chyby byly částečně odstraněny. Prosadila doplnění návrhu zadání 3. změny územního plánu města Dobříš ve věci požadavků a pokynů Územně analytických podkladů pro řešení hlavních střetů v území, včetně zadání k řešení problémů v územně plánovací dokumentaci, především urbanistických a přírodních závad v rozvojových a zastavitelných plochách.

Zajímala se také o problematiku odpadů: podporovala občany, kteří víc než dva roky prosazovali zavedení pytlového svozu tříděného odpadu. Sama pak zastupitelům předložila podnět k zavedení svozu kuchyňského biologického odpadu, který nesmyslně navyšuje směsný komunální odpad a tím i prodražuje jeho svoz.

Vystupovala na zastupitelstvu v mnoha dalších kauzách: podporovala například zrušení herních automatů v Dobříši, stavěla se proti záměru radnice na dělení vlastnických podílů a následnému prodeji objektu Papežanky, místa kluboven rybářů a skautů.  Účastnila se kulatých stolů a připomínkovala další zásadní dokumenty a projekty města, mezi nimi záměr výstavby Spolkového domu s knihovnou, Plán prevence kriminality města Dobříše, projekt Revitalizace městské zeleně v Dobříši, který navrhoval rozsáhlé a nesmyslné kácení funkční zeleně.

Studovala obor Dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté působila několik let jako produkční a redaktorka ve společenských  časopisech. Po mateřské dovolené se zaměřila na podporu sociálních služeb v oblasti prevence a léčby závislostí na návykových látkách v pozici manažerky komunikace, PR a speciálních projektů a také jako fundraiser. Později působila v dalších projektech z oblasti sociální sféry na podporu handikepovaných lidí s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením.

Na otázku proč kandiduje odpovídá:

„Za poslední dva roky se na mě obracelo mnoho dobříšáků, kteří mě žádali, abych kandidovala v komunálních volbách do zastupitelstva města a vyjadřovali mi svoji podporu. Prý už jinak na Dobříši nemají koho volit.  Sama jsem na tom podobně. Na veřejných jednáních zastupitelstva jsem totiž byla opakovaně svědkem lží a arogance některých zastupitelů i radních města a manipulací s informacemi, a neschopnosti dalších se proti tomu postavit. Byla jsem opakovaně svědkem toho, jak rada města nebo zastupitelé nepracovali ku prospěchu občanů a pro smysluplný rozvoj Dobříše. Sledovala jsem, jak občané Dobříše museli vynakládat obrovské množství svého času a energie na usměrňování záměrů stávajícího vedení města i jim blízkého okruhu zastupitelů.

Na úrovni státní politiky toho jako řadoví občané většinou mnoho nezmůžeme, ale pokud se nám něco nelíbí na úrovni komunální politiky a správy města, měli bychom se snažit věci změnit. Chtěla bych dosáhnout toho, aby město s občany Dobříše jednalo vstřícně. Chci, aby veřejnost měla k dispozici všechna potřebná data a informace o dobříšských záležitostech. Bez dostatečných informací neznají lidé souvislosti, nemohou dobře hodnotit prospěšnost politických rozhodnutí nebo se smysluplně zapojovat do veřejných debat. Jenomže, dezinformovaní občané, to je to, co stávajícímu vedení města vyhovuje: v chaosu a nedostatku informací  se snadno manipuluje s veřejným míněním a lze zakrýt mnoho nepravostí.

Pokud naše sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ získá ve volbách dostatečnou podporu voličů, obsadí tak více pozic v zastupitelstvu a bude i větší šance změnit v Dobříši to, co se nám všem tolik nelíbí.“