Program – komunální volby 2018

TRANSPARENTNÍ RADNICE

Ukážeme data veřejnosti
PROSAZUJEME PRŮHLEDNOU SPRÁVU MĚSTA BEZ KORUPCE
Politikům musí být vidět pod ruce!

Demokracie nefunguje bez kontroly, kontrola nefunguje bez otevřenosti a bez přístupu k datům. Proto nebudeme informace tajit. Zveřejníme všechna dostupná data města v souladu se zákonem, u kterých není důvod k utajení, aby je občané mohli sdílet on-line. Zveřejňování dat je především otázkou politického zájmu.

ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ

Budeme hledat úspory
PROSAZUJEME RACIONÁLNÍ A UDRŽITELNÝ ROZPOČET
Městské finance jsou i Vaše finance!

Všechny samosprávy mají ze zákona povinnost nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně. Za porušování této povinnosti ale neexistují žádné fungující sankce. Navíc v ČR chybí nezávislá kontrola hospodárnosti samospráv při nakládání s majetkem. Kontrola hospodárnosti tak nezřídka padá na samotné občany samospráv.

SPOLUÚČAST OBČANŮ

Zapojíme občany do rozhodování
PROSAZUJEME OTEVŘENOU DISKUSI
Jednáme s lidmi otevřeně!

Názory občanů na správu města jsou důležité. Na zasedáních orgánů města bereme občany jako partnery, ne jako pouhé přísedící. Občané mají právo zapojovat se do rozhodování o městě. K tomu jim poskytneme veškeré podklady. Město nesmí přezírat občany a ignorovat jejich připomínky.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Dobříši zachováme charakter menšího přívětivého města
KLADEME DŮRAZ NA KVALITU ŽIVOTA
Občané určují směr!

Zodpovědné koncepční plánování rozvoje města je naše společná budoucnost. Prosperující město musí svá rozhodnutí opírat o kvalitní podklady a důsledně hájit veřejný zájem. Rozvoj města by měl probíhat ohleduplným způsobem k potřebám stávajících obyvatele města Dobříše, nikoliv v zájmu jedinců a developerů.

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Investice do silniční infrastruktury budou pokračovat
CHCEME ÚČELNOU DOPRAVNÍ SÍŤ
Minimum nákladů, maximální zisk

Chodci a cyklisté jsou ve městech plnohodnotnou součástí dopravního systému a náš respektovaný partner. Je třeba s nimi počítat při realizaci dopravní sítě a staveb. Cyklistická a pěší doprava musí mít takové podmínky, aby byly první volbou pro krátké cesty do obchodu, za službami, do školy či za zábavou.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chceme čisté a zdravé město
VODA JE ŽIVOT. ZELENÉ PLOCHY A STROMY JSOU OZDOBOU MĚSTA, OÁZOU KLIDU A V LÉTĚ ZDROJEM STÍNU. MÉNĚ ODPADKŮ ZA MÉNĚ PENĚZ.
Šetrně k lidem – šetrně k přírodě

Zdravé životní prostředí je základem pro dobrý život každého člověka. Neobejde se však bez účasti veřejnosti a respektu k přírodě. Budeme prosazovat opatření pro ochlazování města,  úspory vody a prevenci vzniku i lepší recyklaci odpadů.

VOLNÝ ČAS, SPORT A KULTURA

Vyjdeme vstříct aktivním občanům
PODPORUJEME ŽIVOU KOMUNITU
Spravedlivé dotace pro transparentní příjemce!

Aktivní občané, různorodé organizace, spolky a kluby, které chtějí svojí činností zlepšit život ve městě a ve svém sousedství, jsou pro nás cenní a důležití. Kvalitní aktivity pomáhají v Dobříši vytvořit zajímavé místo pro život a propojit obyvatele města.

ŠKOLSTVÍ

Chceme zlepšit podmínky vzdělávání
PODPORUJEME MODERNÍ FORMY VÝUKY
Více peněz na kvalitu vzdělávání

Školství a výuka by měly pokládat vzdělanostní základy a připravit mladou generaci na rychle se měnící podmínky života a požadavky společnosti. Pokud budeme mít kvalitní školství, budeme mít i sebevědomé občany, budeme mít svobodu, bezpečnost, prosperitu a demokracii

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytneme pomoc potřebným
NECHCEME SE ZBAVIT ZODPOVĚDNOSTI
Každý se může ocitnout v nesnázích

Kvalitní společnost se pozná podle toho, jak je schopna postarat se o nejslabší a nejpotřebnější. Chceme Dobříš, která je tu pro všechny, nejen pro ty, kteří jsou na vrcholu sil a finančně dobře zajištěni. Žijí zde senioři i lidé, kteří se nachází v obtížné životní situaci. Nechceme a nesmíme se zbavit odpovědnosti za jejich plnohodnotný život.