Odpovědné hospodaření

Budeme hledat úspory
PROSAZUJEME RACIONÁLNÍ A UDRŽITELNÝ ROZPOČET
Městské finance jsou i Vaše finance!

Všechny samosprávy mají ze zákona povinnost nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně. Za porušování této povinnosti ale neexistují žádné fungující sankce. Navíc v ČR chybí nezávislá kontrola hospodárnosti samospráv při nakládání s majetkem. Kontrola hospodárnosti tak nezřídka padá na samotné občany samospráv.

EFEKTIVNÍ INVESTICE

Plán investic budeme vytvářet podle jasně stanovených pravidel a kritérií, zajišťujících jeho větší průhlednost a účelovost. Objektivní systém plánování investičních akcí musí vycházet především z jejich potřebnosti, ekonomické výhodnosti a budoucí udržitelnosti. Nakládání s veřejnými financemi musí být efektivní. Připomínkovacího procesu se mohou účastnit i občané.

UDRŽITELNÝ ROZPOČET

Rozpočty navrhneme hospodárné a vždy je srozumitelně zdůvodníme. Zveřejníme závěrečné účty i zprávy o přezkoumání hospodaření. Schodkové rozpočty budeme vytvářet jen v případě významných finančně náročných investic. Obec však musí být vždy schopna tento schodek splatit během několika málo let. Dlouhodobě musí být rozpočet vyrovnaný.

SMYSLUPLNÉ DOTACE

Budeme vyhledávat a usilovat o získání dalších dotačních titulů, které městu smysluplně finančně pomohou.

OSOBNÍ ODPOVĚDNOST

Zavedeme osobní odpovědnost úředníků i politiků. Nastavíme na úřadě projektové řízení tak, aby bylo jasné, kdo je odpovědný za jednotlivé kroky. Na jednání Rady zavedeme jmenovité hlasování, aby občané věděli, jak kdo hlasoval.

ÚČELNÉ MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI

Zefektivníme řízení a hospodaření městských společností a organizací zřizovaných městem včetně zprůhlednění a zdůvodnění účelovosti jejich skutečných nákladů. Znemožníme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku města.