Životní prostředí

Chceme čisté a zdravé město
VODA JE ŽIVOT. ZELENÉ PLOCHY A STROMY JSOU OZDOBOU MĚSTA, OÁZOU KLIDU A V LÉTĚ ZDROJEM STÍNU. MÉNĚ ODPADKŮ ZA MÉNĚ PENĚZ.
Šetrně k lidem – šetrně k přírodě

Zdravé životní prostředí je základem pro dobrý život každého člověka. Neobejde se však bez účasti veřejnosti a respektu k přírodě. Budeme prosazovat opatření pro ochlazování města, úspory vody a prevenci vzniku i lepší recyklaci odpadů.

ZELEŇ

Zvýšíme podíl zeleně ve městě
PODPORUJEME FUNKČNÍ A PŘÍJEMNÁ ŘEŠENÍ

Zdravá vzrostlá zeleň má pozitivní vliv na prostředí v němž žijeme. Stromy mají svůj estetický význam a výrazně snižují prašnost a hluk. Zároveň jsou účinnou a přirozenou ochranou proti letním vedrům. Stromy pohlcují velké množství slunečního záření a ochlazují okolí.

PROTI VEDRŮM VÍCE STROMŮ

Ochladíme město výsadbou stromů a keřů. Chladící výkon vzrostlého olistěného stromu je srovnatelný s chladícím výkonem malé klimatizační jednotky. Výsadbou dalších stromů a keřů tam, kde je to vhodné a možné, zmírníme negativní dopady tepelných ostrovů ve městě a budeme předcházet jejich vzniku.

ŠETRNĚ K LIDEM, ŠETRNĚ K PŘÍRODĚ

Zkvalitníme péči o zeleň a její obnovu budeme plánovat spolu s občany i odborníky. Při nezbytném kácení budeme požadovat adekvátní náhradní výsadbu a zajištění péče o mladé dřeviny.

ROZKVETLÉ ULICE

Nabídneme zdarma k dispozici pozemky města k uličnímu zahradničení (tzv. „street gardening”). Každý může svým dílem pečovat o kousek městské zeleně a zkrášlit veřejný prostor.

OÁZY KLIDU

Budeme spolupracovat s majiteli pozemků na údržbě břehu Papeže. Chceme město, kde se dobře žije, a k tomu patří i jeho rekreační funkce – relaxace a letní koupání.

VODA

Zveřejníme podrobná fakta o zdrojích,
zásobách a potřebě vody v Dobříši.

PROSAZUJEME ŠETRNÉ HOSPODAŘENÍ
Nedostatek pitné vody zatím nehrozí, budeme-li s ní dobře hospodařit

 Voda je základní podmínkou života na Zemi a drahocenný přírodní zdroj. Opakované epizody sucha v posledních letech však mají za důsledek ubývání vody a vodních zdrojů v krajině. Odborníci soudí, že tento trend bude pokračovat. Zadržení vody a její odpovědnější využívání jak v sídlech, tak ve volné krajině, bude naším klíčovým úkolem.

PŘÍSTUP K VODĚ JE NAŠE BOHATSTVÍ

Zveřejníme podrobná fakta o zdrojích, zásobách a potřebě vody v Dobříši. Budeme sledovat péči o zdroje pitné vody. Občané mají právo vědět, jak pro ně město zajistí dostatek kvalitní pitné vody a jaké finanční zdroje k tomu použije.

ŠETŘÍME VODU I VAŠI KAPSU

Ohlídáme férovou cenu za vodné a stočné. Budeme sledovat kvalitu dodavatelských služeb i investice do potřebné obnovy vodárenské infrastruktury. Prověříme ztráty vody v rozvodné infrastruktuře.

MĚSTO PŮJDE PŘÍKLADEM

Budeme šetně nakládat s vodou a snižovat obecní náklady za její spotřebu. Zavedeme monitoring spotřeby vody v městských budovách a zařízeních a instalujeme zde spořiče vody.

ANI KAPKA NA ZMAR

Budeme motivovat a pomáhat domácnostem v šetření vodou. Zavedeme poradnu pro podávání projektů na instalaci úsporných zařízení jako jsou nádrže na dešťovku a další opatření.

PROPUSTNÉ POVRCHY

Zabráníme rozšiřování zpevněných ploch na úkor zeleně ve městě, okolní krajiny a zemědělské půdy. V místech potřeby úpravy povrchů budeme preferovat povrchy propustné, které snižují teplotu okolí, zpomalují odtok vody a podporují zasakování dešťové vody včetně jejího odpařování (např. trávník, štěrk, vegetační tvárnice, dřevěné rošty, dlažba porézní nebo se zatravněnými spárami).

ODPADY

Snížíme náklady v odpadovém hospodářství
PROSAZUJEME CHYTRÁ ŘEŠENÍ
Proč ne v Dobříši, když jinde je to ku prospěchu obyvatel možné?

Produkce velkého množství odpadů a následné nakládání s nimi je problém, kterým se v současnosti zabývá celý svět. Každá země je povinna snižovat množství odpadů ukládaných na skládky z důvodu jejich negativních vlivů – produkce skleníkových plynů a trvalého rizika kontaminace spodních vod. Proto je na prvním místě prevence vzniku odpadu a  na druhém recyklace, které výrazně sníží produkci směsného odpadu.

NEJLEPŠÍ JE ODPAD, KTERÝ NEVZNIKNE

Podpoříme osvětu o třídění odpadů a prevenci jejich vzniku. Připravíme město na ukončení skládkování komunálního odpadu, které bude ze zákona platit od roku 2024.

ZAPLATÍTE, KOLIK VYHODÍTE

Zavedeme férový systém plateb za svoz směsného odpadu. Zaplatíte jen za skutečně vyprodukovaný směsný odpad. Třídění se musí vyplatit i finančně.

TŘÍDÍTE POHODLNĚ

Moderní systém sběru tříděného odpadu „ode dveří ke dveřím“ zavedeme tam, kde to bude možné. Dopřejeme Vám maximální komfort pro třídění odpadů v pohodlí domova.

ŠETŘÍTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozšíříme sběr a využití biodpadu. Zavedeme hnědé popelnice a další  možnosti kompostování. Bioodpady jsou nejvýznamnější složkou komunálních odpadů co do množství, přestože biologický odpad je obnovitelný zdroj. Snížíme tak množství směsného odpadu.

ULEVÍME VAŠIM PENĚŽENKÁM

Zvýšíme objem specifických druhů odpadů, který můžete zdarma odevzdat ve sběrném dvoře.  Omezíme tak černé skládky.