Z tisku

Jsem aktivní občané. Zajímáme se dlouhodobě o dění v Dobříši. Zde naleznete příspěvky kandidátů a sympatizantů PRO DOBŘÍŠ k různým tématům tak, jak byly publikovány v Dobříšských listech v posledních letech.

Priority města: Dobré fórum nebo špatný fór?

Romana Bodorová, Dobříšské listy 3/2018

Padesátka Dobříšanů přišla na Fórum Zdravého města pomoci městu najít koncepci dalšího rozvoje. Dojmy jsou však rozpačité.
Na otázku po smyslu fóra půl roku před volbami odpověděla Ing. Havlíčková, že jde o povinnost vyplývající z členství v Národní síti Zdravých měst (NSZM). Chceme-li se v ní dostat do vyšší kategorie, musíme fórum uspořádat jednou za dva roky. Fórum je ale součástí projektů, které realizuje město Dobříš, a mělo by tedy být snadné sladit harmonogram fór s cyklem volebních období. Kdyby se konalo dříve, mnoho nápadů se již mohlo realizovat. Uskuteční je však budoucí vedení města?

> celý článek

Sliby se slibují, blázni se radují

Pavel Svoboda, Dobříšské listy 3/2018

Desítky dobříšských občanů se sešly takřka před rokem (20. 3. 2017) na veřejném projednávání návrhu územní studie Úvozová a Ke Bzdince. Stavební úřad zde ujistil veřejnost, že po zapracování jejích kritických připomínek územní studii opět předloží k dalšímu projednání a připomínkování.
Tento slib pak úřad potvrdil v zápise z jednání:
„Pan Vystyd – další projednání bude o upraveném návrhu ÚS a bude možné jej připomínkovat.“
„Ing. Harmanová – …úprava ÚS, o níž bude veřejné projednání, a bude možné k ní podat připomínky.“
Jak to dopadlo?…

> celý článek

Jak rozvíjet město – diskuse půl roku před volbami?

Jaromír Bláha, Dobříšské listy 2/2018

Předchozí vedení města uspořádalo rozsáhlou anketu, ve které se občanů ptalo na jejich názory, jak by se Dobříš měla dále rozvíjet. Občané dali jasně najevo, že si přejí mnohem větší zkvalitnění klidových lokalit, mimo jiné Brodců, především že chtějí rozšiřování městské zeleně a naopak, že si nepřejí další rozšiřování města zástavbou okolní krajiny. Jak současné vedení města tyto výsledky zohlednilo v průběhu svého čtyřletého volebního období? Přesně naopak. Místo toho, aby konalo ve smyslu názorů vyjádřených občany a revidovalo územní plán, usilovalo o zástavbu veřejné zeleně na Dukelském náměstí, nebo o rozsáhlé kácení stromů v rámci plánované „Revitalizace zeleně města Dobříš“.

> celý článek

Vážený pane Řechko, rád bych zareagoval na Váš lednový příspěvek

Daniel Konopáč, Dobříšské listy 2/2018

Diskuzi, která byla v posledních měsících vedena na stránkách DL mezi Vámi a paní Vlnasovou a do které jsem posléze přispěl i já, jste inicioval Vy sám: v článku v DL 10/2017 jste informoval občany o pohledu radnice na problematiku územních plánů. Všimněte si, že jste se ve svém článku neomezil na konstatování typu: „Vážení občané, pokud vás zajímá problematika územních plánů, stačí se jen dostavit na osobní schůzku či napsat e-mail s dotazem.“ Z hlediska komunikace s občany to byl od Vás nadstandardní krok, který chválím.

> celý článek

K čemu a komu slouží Dobříšské listy?

Jana Vlnasová, Dobříšské listy 2/2018

„Převzal ocenění z rukou starosty města…, Ceny předal starosta města…, Vyznamenaní spolu se starostou města…, Na novém pódiu přivítal všechny přítomné starosta města…, Radní otevřel výstavu…“

Myslíte si, že Dobříšské listy, informují objektivně o aktuálních záležitostech, problémech a plánech místní politiky? Přinášejí občanům názorově vyvážené informace? Nebo je jejich obsah zneužíván a spíše slouží jako hlásná trouba pro jednostrannou a účelovou propagaci aktuálního politického vedení?

> celý článek

O tom, jakými způsoby komunikuje vedení města Dobříše s občany (pokračování)

Daniel Konopáč, Dobříšské listy 1/2018

V prosincovém čísle Dobříšských listů jsem ve svém příspěvku kritizoval to, jakým způsobem komunikuje vedení města Dobříše s občany. Paradoxně ve stejném čísle DL má slova podtrhl tajemník MěÚ pan Řechka tím, jakým způsobem zareagoval na příspěvek paní Vlnasové.

> celý článek

Vyjádření k příspěvku tajemníka Řechky v 12/DL

Jana Vlnasová, Dobříšské listy 1/2018

V prosincovém čísle DL pokračovala výměna názorů mezi mnou a tajemníkem MěÚ panem Řechkou ohledně územního plánu a územních studií. Reaguji nyní na příspěvek, který pan Řechka pojmenoval „Stručná reakce na příspěvek p. Vlnasové”, a okomentuji pouze jednotlivé body jeho příspěvku…

> celý článek

2017

O tom, jakými způsoby komunikuje vedení města Dobříše s občany

Daniel Konopáč, Dobříšské listy 12/2017

Jedním z témat, která v tomto roce hýbají politikou v Dobříši, jsou otázky kolem územního plánu, územních studií a plánované výstavby v lokalitách Brodce a Úvozová a Ke Bzdince. Zjednodušeně lze říci, že v této otázce vznikly dvě názorové skupiny: skupina, která výstavbu podporuje (nejvýraznějšími postavami jsou zde patrně pan starosta Vacek a pan radní Vystyd), a skupina, která výstavbu nepodporuje (zde se nejvýrazněji projevuje paní Vlnasová).

> celý článek

V čem se mýlí a co opomíjí tajemník Řechka

Jana Vlnasová, Dobříšské listy 12/2017

Tajemník MěÚ Řechka obsáhle informoval veřejnost o situaci kolem pořizování územních studií pro lokality vymezené územím plánem s tím, že se konečně podařilo zajistit klid pro jejich dokončení (DL 10/2017). Tomu údajně bránila bouřlivá reakce vlastníků sousedních pozemků při předložení návrhu územní studie Úvozová a Ke Bzdince. Nikoliv. Bouřlivá reakce obyvatel se zvedla již v roce 2015, kdy se začala pořizovat územní studie pro lokalitu Brodce. Ta byla nakonec ukončena a nebyla schválena možnost jejího využití z důvodu nesplnění podmínek etapizace zástavby stanovených v územním plánu Dobříše, jak uvedl sám úřad územního plánování.

> celý článek

Koho zastupují zastupitelé našeho města? Obyvatele Dobříše těžko!

Jana Vlnasová, Dobříšské listy 10/2017

Od jara občané Dobříše upozorňovali zastupitele na ohrožení nejkvalitnější orné půdy v Dobříši v území Úvozová a Ke Bzdince. Územní plán tuto plochu uvažuje jako zastavitelné území i přesto, že již v době tvorby územního plánu v roce 2010 byla tato nejkvalitnější půda zákonem chráněná. Zastupitelé obdrželi od občanů Dobříše množství informací včetně právní analýzy. Měli dostatek času promyslet si, jak nejlépe v této věci postupovat a jak se alespoň pokusit zajistit, aby kvalitní půda byla zachována pro příští generace.

> celý článek

Dobříšáci umí počítat

Pavel Svoboda, Dobříšské listy 10/2017

„Jak byste rozvíjeli Dobříš?“ položil přítomným občanům otázku jeden ze zastupitelů na veřejném zasedání ZM 12. 9. 2017. Občané se zde totiž opět snažili apelovat na záchranu kvalitní orné půdy v lokalitě Úvozová a Ke Bzdince, určené k výstavbě 35 rodinných domů.
Platný územní plán města Dobříše z r. 2010 uvádí, že pro zachování stávajícího charakteru menšího města je třeba vytvořit podmínky pro 10 000 obyvatel. V r. 2010 bylo v Dobříši trvale přihlášeno celkem 8 400 obyvatel. Aktuální údaje z června 2017 uvádí, že v Dobříši je již evidováno 8 920 obyvatel. Avšak podle odhadu místostarosty Hadžegy v Dobříši trvale bydlí o 1 000 až 2 000 obyvatel více (DL 9/2017).

> celý článek

Kam se ztratila demokracie na Dobříši

Dagmar Mášová, Dobříšské listy 10/2017

Na posledním jednání zastupitelstva 12. 9. 2017 rozhodovali zastupitelé, zda paní Vlnasová může jako občan pokračovat ve svém vystoupení poté, co vyčerpala pět minut pro svůj diskusní příspěvek k projednávanému bodu o územní studii. Vystupovala zde jako „mluvčí“ mnoha občanů nejen přítomných v publiku a byla jako jediná schopna formulovat pohled protistrany k uvedenému bodu, znala detaily problému a mohla je předložit zastupitelům.

> celý článek

Radní Vystyd mystifikuje veřejnost

Jana Vlnasová, Dobříšské listy 8/2017

V květnovém vydání Dobříšských listů se radní Vystyd ohradil proti mému tvrzení na 18. zasedání Zastupitelstva města Dobříše, že osobně ovlivňoval pořadí zpracovávání územních studií. To se snažil vyvrátit argumentem, že neměl přímý vliv na vytvoření stávající 4. koncepce rozvoje lokalit města Dobříše. Jako by si Radek Vystyd nepamatoval, že na vytvoření dvou předcházejících „Koncepcí rozvoje lokalit města Dobříše“ přímý vliv měl.

> celý článek

Kdo narušuje klid na práci?

Jiří Štěpo, Dobříšské listy 7/2017

Podle vyjádření pana místostarosty Hadžegy v Periskopu dne 16. 6. 2017 je demokracie v Dobříši ohrožena ze strany aktivních občanů. Jeho argumentace vyvolává mnoho otázek. Pocit ohrožení dokládá svým pohledem na průběh „kulatého stolu” (ze dne 5. 6. 2017) na téma „Knihovna a komunitní centrum v Dobříši”. Současná situace kolem bývalého objektu kina, dle mého názoru, zrcadlí kvalitu práce radních města a jejich přístup k zastupitelské demokracii a legitimním nástrojům, které ji mají podporovat. Místostarosta města v článku zpochybňuje význam a vypovídací hodnotu tzv. kulatého stolu, který vedení města samo k tématu uspořádalo.

> celý článek

Současná situace na naší politické scéně je stále mimořádně bouřlivá – a jak různorodé názory vyvolává!

Věra Schillerová, Dobříšské listy 6/2017

Jde skutečně o snahu o hodnotnější principy občanského soužití? Napadá mě určitá paralela s nedávnými dobříšskými událostmi.

> celý článek

Knihovna a spolkový dům: 2 v 1!

Romana Bodorová, Dobříšské listy 5/2017

Ve čtvrtek 20. dubna, tři minuty před půlnocí, odhlasovalo dvanáct dobříšských zastupitelů změnu projektu spolkového domu, a to jednohlasně. Věcné a zasvěcené připomínky jak mnoha občanů, tak samotných zastupitelů prokázaly, že aby spolkový dům mohl skutečně uspokojit kulturní a občanské potřeby města a vhodným způsobem doplnit stávající nabídku volnočasových aktivit, je třeba upravit jeho koncepci. Po dlouhé a občas i bouřlivé debatě nakonec padlo jednohlasné rozhodnutí, že součástí nové budovy se stane též moderní knihovna.

> celý článek

Bující klientelismus v Dobříši

Jana Vlnasová, Dobříšské listy 5/2017

Pořadí výstavby na zastavitelných pozemcích v Dobříši určuje v územním plánu kapitola An) nazvaná etapizace. Zástupce majitele poloviny jednoho takového pozemku (Ing. Michal Pernica) při jednání s komisí pro místní rozvoj dal najevo, že by rád, kdyby na tomto pozemku byla umožněna výstavba. Předseda komise a určený zastupitel pro územní plánování, pan Radek Vystyd, následně vydal ústní pokyn, na jehož základě stavební odbor vytvořil podmínky pro přednostní pořízení územní studie „Úvozová a Ke Bzdince“, která měla požadovanou výstavbu umožnit. Pan Vystyd si tak přisvojil kompetenci, která mu neplyne ani ze zákona, ani z organizačního řádu MěÚ Dobříš a termín „zneužívání pravomoci veřejného činitele“ mu zřejmě nic neříká. To celé pak posvětila Rada města Dobříše.

> celý článek

Desítky stromů: smeteno pod kulatý stůl?

Romana Bodorová, Dobříšské listy 3/2017

Jak příjemné bylo, že dobříšská radnice deklarovala zájem o připomínky občanů k projektu revitalizace městské zeleně. A jak nemilé zjištění, že je zas až tak moc vážně nebere…
Starý strom = špatný strom???
V pondělí 13. února se konalo veřejné projednávání připomínek, které Dobříšané vznesli k výše zmíněnému projektu. Autorka projektu zde přiznala, že většina stromů, určených ke kácení rozhodně není v havarijním stavu – kácet se mají pouze kvůli jejich stáří a přesvědčení autorky o tom, že jejich nahrazení novou výsadbou (byť v některých lokalitách ani ne poloviční!) učiní Dobříš krásnější.
Toto si však v žádném případě nemyslela většina zde přítomných občanů. Diskutující jasně vyjádřili své stanovisko, že považují projekt za málo respektující stávající situaci, za necitlivý a koncepčně nevyhovující.

> celý článek

Poděkování

Věra Schillerová, Dobříšské listy 2/2017

Městská knihovna potvrdila i v uplynulém roce vysokou úroveň knihovních služeb, kulturních a vzdělávacích akcí. Své sympatizanty navíc oslovila velmi originálním novoročním přáním ve formě milého dopisu.

> celý článek

2016

Monopoly pro dospělé

Jiří Štěpo, Dobříšské listy 12/2016

Následující text vznikl na základě vlastní zkušenosti a přítomnosti na více jak 4 hodinovém veřejném zasedání zastupitelstva města Dobříš, dne 10. 11. 2016. Co jsem viděl, slyšel a co si myslím? Viděl jsem opakovanou argumentační nepřipravenost zástupců rady (koalice TOP 09, ČSSD, ANO, Starostové a Nezávislí) k předkládaným bodům jednání – neschopnost obhájit a racionálně zdůvodnit předkládané návrhy řešení a chybějící ekonomické rozvahy. To je zarážející u vládnoucí koalice slibující efektivní využívání finančních prostředků a zájem o občany na prvním místě.

> celý článek

Proč vedení města nehraje otevřenou hru

Jana Vlnasová, Dobříšské listy 12/2016

Otřesný zážitek měli ti z dobříšských občanů včetně mladých skautů, kteří se zúčastnili listopadového zasedání zastupitelstva a také ti, kteří ho pozorně sledovali v přímém přenosu doma u svých přijímačů. Starosta Vacek opět nemluvil pravdu a nebyl sám.

> celý článek

Vedení radnice opět žongluje se slovy

Jana Vlnasová, Dobříšské listy 11/2016

V říjnovém vydání Dobříšských listů vedení radnice a pan Řechka, jako tajemník úřadu, reagovali na mé dodatečné vyjádření ze dne 20. 9. 2016 ke kauze Dukelského náměstí a s ní spojeném obcházení zákona v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu, kde jsem uvedla: „Zastupitelstvo totiž nakonec ani nedalo hlasovat o návrhu zastupitele Ivo Salcmana (KDU), aby byl procesní postup pořízení změny č. 2 ÚP v uvedeném případě Dukelského náměstí postoupen k přezkoumání nadřízenému orgánu pořizovatele – Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje.“ Vedení radnice a tajemník úřadu k tomu uvedli, že toto mé prohlášení se nezakládá na pravdě. Zdůvodňují to následovně: „Po provedení kontroly audiozáznamu z jednání ZM 15. 9. je zřejmé, že pan Ing. Ivo Salcman žádný konkrétní návrh usnesení k projednávanému bodu nepředložil.“ Vedení radnice i tajemník úřadu tedy směšují dva významově rozdílné termíny „návrh“ a „návrh usnesení“, a tím podsouvají mně, jako pisatelce, tvrzení, které jsem nenapsala.

> celý článek

Čím topíme, to dýcháme!

Jiří Štěpo, Dobříšské listy 11/2016

Je tu topná sezóna a jako každý rok je velká část obyvatel našeho města vystavena štiplavému, dráždivému a zřejmě i jedovatému kouři z lokálních topenišť některých spoluobčanů spalujících odpady (jako třeba PET lahve a jiné) a nekvalitní pevné palivo. Píšu tyto řádky s vědomím, že tato situace vyvolává pocity bezmoci nejen u mě, ale i u mnoha dalších obyvatel. Kvalitu vzduchu může ovlivnit každý z nás. K ochraně ovzduší a vlastního zdraví lze využívat i dostupné zákonné prostředky. Jak na to?

> celý článek

Otevřený dopis starostovi a zastupitelům města Dobříše

Jana Vlnasová, Dobříšské listy 10/2016

Pane starosto, zastupitelky a zastupitelé města Dobříše,

již v červnu tohoto roku (2016) jsme Vás upozornili na nezákonný postup v rámci pořizování změny č.2 územního plánu města Dobříše. Konkrétně se jednalo o záměr změnit funkční využití veřejně přístupné zeleně v území Dukelského náměstí Z3(04) na zastavitelnou plochu a jeho dodatečné zapracování do návrhu změny č. 2 ÚP v rozporu se zadáním změny, schváleným zastupiteli usnesením č. 17/2015/ZM na jednání dne 26. 2. 2015.

> celý článek

Vyjádření petičního výboru

Jana Vlnasová, Dobříšské listy 10/2016

Redakce DL navíc obdržela 20. 9. 2016 toto vyjádření petičního výboru:
Zastupitelé města Dobříše na svém zasedání dne 15. 9. 2016 odhlasovali, že námi doručený „Otevřený dopis“ vzali na vědomí. Co konkrétního si pod tímto vyjádřením máme představit?… Nejspíš to, že zastupitelé se bez hlubšího přemýšlení spokojili se značně zkresleným vyjádřením Městského úřadu Dobříš, odboru výstavby a životního prostředí, úřadu územního plánování, které jim předložil.

> celý článek