Otevřený dopis starostovi a zastupitelům města Dobříše

Jana Vlnasová, Dobříšské listy 10/2016

Pane starosto, zastupitelky a zastupitelé města Dobříše,

již v červnu tohoto roku (2016) jsme Vás upozornili na nezákonný postup v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu města Dobříše. Konkrétně se jednalo o záměr změnit funkční využití veřejně přístupné zeleně v území Dukelského náměstí Z3(04) na zastavitelnou plochu a jeho dodatečné zapracování do návrhu změny č. 2 ÚP v rozporu se zadáním změny, schváleným zastupiteli usnesením č. 17/2015/ZM na jednání dne 26. 2. 2015.

Podnět na pořízení změny funkčního využití plochy Dukelského náměstí nebyl předložen k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu, jak ukládají právní předpisy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 44, § 46 a dále § 6 odst. 5 ve spojení s § 47 odst. 1 v zájmu transparentnosti rozhodování. Zároveň zastupitelé Dobříše neobdrželi ke schválení zadání změny ve věci Dukelského náměstí, což ukládá § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona. Stejně tak občané nedostali příležitost vyjádřit se k návrhu zadání výše navrhované změny, což jim umožňuje § 47 odst. 2 stavebního zákona.

Přestože na základě petiční akce „NE zástavě Dukelského náměstí, ANO zachování veřejné zeleně“ a masivně vyjádřeného nesouhlasu obyvatel se začleněním změny využití plochy Dukelského náměstí na zastavitelnou plochu rada města na jednání dne 14. 6. 2016 usnesením č. 58/12/2016/RM uložila určenému zastupiteli pro územní plánování panu Radku Vystydovi (TOP 09), aby zajistil vypuštění plochy Dukelského náměstí Z3(04) s využitím „plochy smíšené obytné – městské SM1“ z návrhu změny č. 2 ÚP, doposud nebylo zastupiteli města řečeno a písemně zaznamenáno, k jakému došlo pochybení v průběhu procesního postupu změny č. 2 ÚP města Dobříše.

Naopak, jak je uvedeno v zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva města Dobříše ze dne 23. června 2016, starosta Stanislav Vacek (STAN) popsal postup rady města při podání návrhů do změny č. 2 územního plánu Dobříše jako správný a zcela v souladu s předepsaným postupem.

Jeví se nám nepřípustné, aby tato kauza byla uzavřena zavádějícím prohlášením starosty města. Nelze zamlčovat a tím latentně legitimizovat protiprávní kroky určeného zastupitele pro územní plánování, pana Radka Vystyda (TOP 09), a pořizovatele územního plánu. Takové jednání vytváří precedens pro opakování uvedené situace, která může mít do budoucna negativní dopad na občanskou společnost. Nepřímo se tím totiž dává průchod dalším protiprávním krokům námi volených zastupitelů.

Pane starosto Vacku, jste veřejným činitelem zvoleným za politické hnutí Starostové a nezávislí (STAN), které mimo jiné usiluje o obnovení důvěry obyvatel v právní řád a vymahatelnost práva. Hnutí STAN ve svém programovém prohlášení také deklaruje, že vyžaduje průhlednost veřejného života, potírání korupce a zneužívání získané moci. Vyzýváme Vás, abyste dodržel slib, který jste dal občanům a v duchu směřování hnutí STAN prosazoval otevřený, klidný, poctivý a transparentní přístup k řešení výše uvedeného problému.

Žádáme tímto zastupitele města Dobříše, aby přezkoumali procesní postup změny č. 2 ÚP Dobříše a na nejbližším zasedání zastupitelstva informovali veřejnost, jakým způsobem byl porušen zákon o územním plánování a stavebním řádu v rámci výše uvedené kauzy. Tento krok považujeme za důležitý také proto, aby občané Dobříše nebyli opakovaně kráceni na svých zákonných právech a měli včas možnost spolupodílet se na rozhodování a kontrole veškerých důležitých procesů v jejich městě.

S pozdravem
za petiční výbor petice „NE zástavě Dukelského náměstí, ANO zachování veřejné zeleně“

Jana Vlnasová

Zdroj: Dobříšské listy 10/2016

zpět na přehled tisku